ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΧΟΙΝΑ DIEPA

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της DIEPA Γερμανίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Η “Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στον ενεργειακο τομεα.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2011 ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Υπολογισμοί μηχανικών χαρακτηριστικών και βάρους συρματόσχοινων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Γενικά:
Για την επιλογή ενός συρματοσχοίνου εξετάζονται πολλές παράμετροι, ωστόσο πρωταρχικός παράγοντας είναι η αντοχή του σε κάποια εφελκυστική καταπόνηση. Για όλα τα τυποποιημένα κατά DIN συρματόσχοινα, προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς (DIN 3051), ενιαίος τρόπος υπολογισμού τόσον της αντοχής των, όσον και του ανά μονάδα μήκους βάρους των.

Ορισμοί:
d (mm) : Η διάμετρος του συρματοσχοίνου
qm (mm2) : Η μεταλλική διατομή. Πρόκειται για το άθροισμα των μεταλλικών διατομών του συνόλου των συρματιδίων που συγκροτούν το συρματόσχοινο.
f : Συντελεστής πληρώσεως. Είναι το πηλίκον της μεταλλικής διατομής διά της διατομής του συρματοσχοίνου λαμβανομένου ως συμπαγούς κυλίνδρου διαμέτρου d.
k : Συντελεστής πλοκής ή συντελεστής σχοινοποιήσεως. Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από τη δομή του συρματοσχοίνου και εκφράζει ουσιαστκά τον βαθμό στον οποίο μπορούν να συνεργασθούν τα διάφορα συρματίδια όταν το συρματόσχοινο τεθεί υπό φορτίο.
w (kg / m * mm2) : Συντελεστής βάρους. Στο συντελεστή αυτό συνδυάζονται χαρακτηριστικά της μέσης πυκνότητας των υλικών κατασκευής του συρματοσχοίνου, καθώς και οι επιπτώσεις των βημάτων πλέξεως στο τελικό του βάρος.
σz (N / mm2) : Ειδική αντοχή των συρματιδίων σε εφελκυσμό.
G (kg / m) : Γραμμικό βάρος ( γραμμική πυκνότητα ) συρματοσχοίνου.
Fr (kN) : Υπολογιστικό φορτίο θραύσεως συρματοσχοίνου.
Fmin (kN) : Ελάχιστο φορτίο θραύσεως συρματοσχοίνου.

Τύποι:

qm = f * d2 * π / 4 G = qm * w
Fr = qm * σz / 1.000 Fmin = k * Fr

Συντελεστές :