DIEPA WIRES

N. LEVENTERIS S.A. is exclusive distributor of DIEPA wires from Germany.

ENERGY

N. LEVENTERIS expands to energy sector.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Αντικαταστείστε το συρματόσχοινο

Πότε είναι ώριμο το Συρματόσχοινο για αντικατάσταση

Για λόγους ασφαλείας, σχετικά με τη λειτουργία ανυψωτικών εν γένει συστημάτων τα συρματόσχοινα θα πρέπει να αποσύρονται έγκαιρα από την υπηρεσία. Αυτό καθορίζεται με
βάση μια σειρά κριτηρίων, που ανάλογα με το βαθμό ικανοποιήσεώς των αποφασίζεται η απόσυρση του επιθεωρούμενου συρματόσχοινου. Τα κριτήρια αυτά σε γενικές γραμμές είναι :

  • Η φύση και το πλήθος των θραύσεων συρμάτων
  • Η θέση της θραύσης συρμάτων
  • Η χρονική ακολουθία των θραύσεων
  • Η μείωση της διαμέτρου του συρματοσχοίνου κατά την περίοδο λειτουργίας του
  • Η διάβρωση
  • Η φθορά λόγω τριβής
  • Οι παραμορφώσεις του συρματοσχοίνου
  • Η θερμική καταπόνηση
  • Ο χρόνος υπηρεσίας

1.- Φύση και πλήθος θραύσεων συρμάτων
Ο σχεδιασμός των οδηγών των συρματοσχοίνων δεν τους εξασφαλίζει αντοχή έναντι ‘κοπώσεως’, δηλαδή έναντι εναλλασσόμενων καμπτικών καταπονήσεων. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναπόφευκτες οι θραύσεις συρμάτων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των. Ένα συρματόσχοινο θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί όταν εξακριβωθεί αριθμός ορατών θραύσεων συρμάτων το πολύ ίσος με τον κατά περίπτωση προδιαγραφόμενο στον Πίνακα 2.

2.- Θέση των θραύσεων των συρμάτων
Το συρματόσχοινο θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα, αν προκύψει θύσανος σπασμένων συρμάτων ή αν σπάσει ένα ολόκληρο έμβολο.

3.- Χρονική ακολουθία θραύσεων
Σε ειδικές περιπτώσεις, συνιστάται να εξετασθούν οι θραύσεις συρμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.Μπορεί έτσι να εντοπισθεί αυξανόμενη συχνότητα θραύσεων και να επισπευσθεί ο χρόνος αντικατάστασης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι θραύσεις των συρμάτων αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από κάποια περίοδο υπηρεσίας του συρματόσχοινου, και στη συνέχεια επαναλαμβάνονται όλο και σε συχνότερα χρονικά διαστήματα.

4.- Μείωση της διαμέτρου του συρματόσχοινου κατά την περίοδο λειτουργίας

Εάν η διάμετρος του συρματόσχοινου, μειωθεί κατά 15% ή περισσότερο της ονομαστικής του διαμέτρου σε μεγάλο τμήμα του, λόγω παραμόρφωσης, θα πρέπει να αποσυρθεί.

5.- Διάβρωση
Διάβρωση μπορεί να συμβεί σε παραθαλάσσιες συνθήκες, σε διαβρωτική ατμόσφαιρα, ή σε χρήση για μακρά περίοδο στο ύπαιθρο. Η διάβρωση των εξωτερικών συρμάτων μπορεί να διαπιστωθεί με οπτική επιθεώρηση. Ωστόσο είναι δύσκολο να εντοπισθεί διάβρωση σε σύρματα που δεν είναι ορατά απ’ έξω.
Η διάβρωση μπορεί να μειώσει τη στατική αντοχή του συρματόσχοινου λόγω μείωσης της μεταλλικής διατομής του, αλλά μπορεί να μειώσει επίσης τη λειτουργική του ικανότητα λόγω της τραχύτητας που απέκτησε από τη διάβρωση. Αν η διάμετρος του σρματόσχοινου μειωθεί κατά 10% ή περισσότερο της ονομαστικής διάστασής του, πρέπει να αποσυρθεί, ακόμη και αν δεν έχουν εντοπισθεί θραύσεις συρμάτων.

6.- Φθορά τριβής
Φθορά τριβής συμβαίνει στα σύρματα του συρματόσχοινου, είτε υπό μορφή  ‘φθοράς εσωτερικής τριβής’, οφειλόμενης στις σχετικές μετακινήσεις των εμβόλων και των συρμάτων μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των κάμψεών του, είτε υπό μορφή ‘φθοράς εξωτερικής τριβής ‘που προέρχεται από τη σχετική κίνηση μεταξύ συρματόσχοινου και αυλακώσεων οδήγησής του (π.χ. όταν το συρματόσχοινο ολισθαίνει στην αύλακα κατά την εκκίνηση ή το φρενάρισμα), ή οφείλεται στο σύρσιμο του συρματόσχοινου στο έδαφος ή σε κάποιο σταθερό σημείο. Η φθορά άπό τριβή ενισχύεται από ανεπαρκή λίπανση, ή από έλλειψη λίπανσης και από την επίδραση σκόνης.
Και εδώ το κριτήριο απόσυρσης είναι η κατά 10% μείωση της διαμέτρου.

7.- Παραμορφώσεις συρματόσχοινου
Με τον όρο παραμορφώσεις, εννοούμε ορατές αλλαγές στο σχήμα του συρματόσχοινου.
Ανάλογα με την εμφάνισή τους, οι επικρατέστερες παραμορφώσεις είναι :

Μορφή βίδας (ανοιχτήρι μπουκαλιού).
Σ’ αυτή την παραμόρφωση, ο άξονας του αφόρτιστου συρματόσχοινου διαμορφώνεται σε έλικα, με συνέπεια να μοιάζει με φίδι όταν αφαιθεί σε επίπεδη επιφάνεια.

Εξωτερικό φούσκωμα (καλάθι).
Συμβαίνει σε συρματόσχοινα με χαλύβδινη καρδιά ή περισσότερα του ενός στρώματα εμβόλων, όταν τα εξωτερικά έμβολα είναι μακρύτερα των εσωτερικών.

Συρμάτινοι θύλακες.
Στην περίπτωση αυτή, μεμονωμένα σύρματα ή ομάδες συρμάτων σχηματίζουν θύλακες προεξέχοντας από το συρματόσχοινο σαν φουρκέτες, και στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται σε διαφορετικά έμβολα, ο ένας πίσω από τον άλλο.

Χαλαρά σύρματα.
Τα χαλαρά σύρματα προφανώς δεν συμμετέχουν ομοιόμορφα στην παραλλαβή φορτίων, και άρα οδηγούν σε υπερφόρτιση των υπολοίπων συρμάτων ή εμβόλων.

Εξογκώματα-κόμποι.
Οι κόμποι δημιουργούνται από ανομοιομορφία της ψυχής του συρματόσχοινου, η οποία και εξέχει προς το εξωτερικό του.

Συστολές.
Οι συστολές είναι μειώσεις της διαμέτρου του συρματόσχοινου που συνήθως παρατηρούνται αμέσως δίπλα στις συνδέσεις του και οφείλονται σε συγκέντρωση τάσεων. Από τη φύση τους είναι δύσκολο να εντοπισθούν γι’ αυτό συνιστάται επισταμένη επιθεώρηση στα ύποπτα σημεία.

Συνθλίψεις – τσακίσματα.
Είναι μόνιμες παραμορφώσεις προερχόμενες από τοπικές υψηλές πιέσεις ή κρούσεις.

Όζοι.
Οι όζοι είναι το αποτέλεσμα του τεντώματος μιας βιρίνας, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στο συρματόσχοινο να την απορροφήσει περιστρεφόμενο γύρω από τον άξονά του.
Όλες οι προαναφερθείσες παραμορφώσεις συνιστούν σοβαρό λόγο για την απόσυρση του συρματόσχοινου.

8.- Επίδραση θερμοκρασίας
Σε περίπτωση έκθεσης του συρματόσχοινου σε υψηλές θερμοκρασίες σε βαθμό αλλαγής του χρώματός του, αποσύρεται άμεσα.

9.- Χρόνος υπηρεσίας
Ανάλογα με τη συσσωρευμένη εμπειρία, ο χρόνος υπηρεσίας ενός συρματόσχοινου μπορεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια να βοηθήσει στην απόφαση της απόσυρσης.
Προκειμένου να συνταχθεί ένα σύστημα κανόνων που θα εγγυάται επαρκή ασφάλεια συστημάτων εν γένει, κατέστη αναγκαία η ταξινόμηση της βαρύτητας των συνθηκών απασχόλησής των.

Έτσι, στον Πίνακα 1 ορίζονται οι ‘κατηγορίες φόρτισης’ ενός συρματόσχοινου, ανάλογα με το βαθμό απασχόλησης (σε ώρες ανά ημέρα, σε ετήσια βάση), και το βαθμό φόρτισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες φόρτισης ανάλογα με το βαθμό απασχόλησης και το βαθμό φόρτισης  (DIN 15 020  Part 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ωριμότητα προς απόσυρση συρματοσχοίνων, με βάση το πλήθος θραύσεων συρμάτων  (DIN 15020 P. 2)

Στον Πίνακα 2 καθορίζεται η ωριμότητα για απόσυρση ενός συρματόσχοινου, με βάση την κατηγορία φόρτισης του Πίνακα 1 και τον αριθμό των ορατών θραύσεων εξωτερικών συρμάτων.
Σε συνθέσεις συρματοσχοίνων που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα χονδρά σύρματα στο εξωτερικό στρώμα των εξωτερικών εμβόλων, όπως π.χ. στη σύνθεση 6×19 Seale σύμφωνα με το DIN 3058 ή τη σύνθεση 8×19 Seale σύμφωνα με το DIN 3062, ο αριθμός των ορατών θραύσεων συρμάτων που συνιστά απόσυρση του συρματόσχοινου, θα πρέπει να εκλεγεί 2 γραμμές χαμηλότερα από αυτήν που αντιστοιχεί στον Πίνακα.
Οι κατηγορίες φόρτισης είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (DIN 15 020 Part 1).
d είναι η διάμετρος του συρματοσχοίνου
*Τα σύρματα Filler δεν θεωρούνται φέροντα φορτίο.
Σε συνθέσεις συρματοσχοίνων με πολλά στρώματα εμβόλων, μόνο τα έμβολα του εξωτερικού στρώματος λαμβάνονται σαν  ‘εξωτερικά έμβολα ‘.
Στην περίπτωση συρματοσχοίνων με χαλύβδινη ψυχή, η ψυχή λογαριάζεται σαν εσωτερικό έμβολο.
** Το αποτέλεσμα των υπολογισμών πρέπει να στρογγυλοποιείται.