DIEPA WIRES

N. LEVENTERIS S.A. is exclusive distributor of DIEPA wires from Germany.

ENERGY

N. LEVENTERIS expands to energy sector.

Επέκταση της Ν. ΛΒΕΝΤΕΡΗΣ στον κλαδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία “ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία έχει εγκαταστήσει και πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα ένα Φωτοβολταϊκο Πάρκο μεγέθους 1 MW στο οικοπεδό της στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Φροντίστε το συρματόσχοινο

Το συρματόσχοινο είναι μηχανή
Όπως κάθε μηχανή, έχει ανάγκη από κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση για απόλυτη ασφάλεια, υψηλή απόδοση, και μεγάλο χρόνο ζωής. Στις επόμενες γραμμές ακολουθούν μερικές βασικές οδηγίες και συμβουλές για τη σωστή χρήση και φροντίδα του. Παράλειψή των ή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες ή/και ατυχήματα.

Ικανότητα φόρτισης
Με τον όρο ‘ικανότητα φόρτισης’, νοείται το μέγιστο φορτίο που μπορεί να παραλάβει ένα καινούργιο συρματόσχοινο, κάτω από δεδομένες συνθήκες λειτουργίας, και με βάση συγκεκριμένο συντελεστή ασφαλείας. Στην πράξη κυκλοφορούν διάφοροι εναλλακτικοί όροι για να εκφράσουν αυτή την ικανότητα, όπως ‘Οριακό φορτίο λειτουργίας’ (WLL :Working Load Limit), ‘Ασφαλές φορτίο λειτουργίας’ (SWL:Safe Working Load), ‘Ονομαστικό φορτίο’ (RLV:Rated Load Value), ‘Ελάχιστο φορτίο θραύσης’ (MBL :Minimum Breaking Load), κ.λ.π. Επικρατέστερος όρος είναι ο τελευταίος, (το ελάχιστο φορτίο θραύσης), που εκφράζει την ελάχιστη εφελκυστική δύναμη στην οποία οφείλει να αντέχει ένα συρματόσχοινο.
Όλες οι αναφερόμενες τιμές φορτίου στους διάφορους πίνακες, νοούνται για καινούργια συρματόσχοινα και συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικές συνθήκες, όπως ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, χημικά διαλύματα ή αναθυμιάσεις, παρατεταμένη παραμονή σε αλατόνερο, κ.λ.π. Σε τέτοιες συνθήκες ή σε εφαρμογές υψηλής επικινδυνότητας, θα πρέπει να επιλέγεται το ειδικό συρματόσχοινο και ενδεχομένως μεγαλύτερης ικανότητας.
Συνήθως, στα συρματόσχοινα εφαρμόζεται συντελεστής ασφάλειας 5, που σημαίνει ότι το φορτίο στο οποίο υποβάλλεται κατά τη χρήση του ( φορτίο υπηρεσίας ), δεν ξεπερνά το 20% του ελάχιστου φορτίου θραύσεως των καταλόγων. Ωστόσο τα φορτία υπηρεσίας θα πρέπει να μειώνονται όταν τα συρματόσχοινα δεν είναι καινούργια, ή όταν εκθέτουν σε κίνδυνο πολύτιμα στοιχεία ή ζωές. Έτσι, προκειμένου για μεταφορά προσώπων, εφαρμόζεται συνήθως συντελεστής ασφάλειας 10 (δηλαδή τα φορτία υπηρεσίας δεν ξεπερνούν το 10% του ελάχιστου φορτίου θραύσεως των καταλόγων).

Συμβατότητα εξαρτημάτων
Τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ίδιο όριο φορτίου λειτουργίας με το συρματόσχοινο. Σφυκτήρες, σύνδεσμοι, γάντζοι, στρεπτήρες, εντατήρες, τροχαλίες, κ.λ.π. εξαρτήματα, θα πρέπει να συμφωνούν σε μέγεθος, υλικό και αντοχή για να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια. Και βέβαια, η σωστή εγκατάσταση και συναρμολόγησή των, συνιστά προϋπόθεση για μεγιστοποίηση της απόδοσης και της ασφάλειας.

Αποφεύγετε τινάγματα των φορτίων
Τινάγματα, αναπηδήσεις, ή ταλαντώσεις των φορτίων, αυξάνουν υπερβολικά το βάρος τους σε σχέση με το στατικό φορτίο τους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μας καλύπτει το ελάχιστο φορτίο θραύσεως του συρματόσχοινου, αφού ανάλογα με τη βιαιότητα των ταλαντώσεων μπορεί να εξουδετερωθεί ο όποιος συντελεστής ασφάλειας.

Επιθεωρείτε τακτικά το συρματόσχοινο
Ελέγχετε συχνά και με προσοχή τη γενική εικόνα του συρματόσχοινου. Ελέγχετε ιδιαίτερα για τοπικό τραυματισμό ή φθορά που μπορεί να προέρχεται από τη συνεργασία του με άλλα στοιχεία του συστήματος. Αρκετές φορές, η κακή απόδοση και συμπεριφορά ενός συρματόσχοινου μπορεί να ξεκινά από φθαρμένα ή διαστασιακά ασύμβατα ράουλα, τύμπανα, τροχαλίες, κ.λ.π. Ερευνήστε για τυχόν βιρίνες, σπασμένα σύρματα, γδαρσίματα, παραμόρφωση, επιμήκυνση, μείωση διαμέτρου, σκουριά, απουσία λίπανσης, ή οποιαδήποτε άλλη εμφανή βλάβη. Εάν η απουσία λίπανσης δεν προκάλεσε δευτερογενή βλάβη στον ιστό του συρματόσχοινου, αποκαθίσταται, και το συρματόσχοινο επαναχρησιμοποιείται. Επίσης, εάν το πλήθοςκαι η διασπορά των σπασμένων συρματιδίων δεν στοιχειoθετούν ωριμότητα προς αντικατάσταση (σύμφωνα με το DIN 15 020)*, το συρματόσχοινο δεν αντικαθίσταται, αλλά τίθεται υπό αυστηρότερη επιτήρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση αντικαθίσταται άμεσα, και παράλληλα
εντοπίζονται οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη ή τη φθορά προς άρση τους.

Καταστρέφετε τα αποσυρμένα συρματόσχοινα
Ένα ακατάλληλο συρματόσχοινο, αν δεν καταστραφεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που δεν γνωρίζει το συνεπαγόμενο κίνδυνο από τη χρήση του. Αποτελεί δηλαδή παγίδα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και με ποιό τρόπο θα λειτουργήσει. Γι’ αυτό ο καλλίτερος τρόπος είναι, ένα τέτοιο συρματόσχοινο, αφού αποσυρθεί, να κόβεται σε μικρά κομμάτια, ώστε εκ των πραγμάτων να καθίσταται αδύνατη η επικίνδυνη επαναχρησιμοποίησή του.

Το συρματόσχοινο ζεί
Πέρα από τις προαναφερθείσες γενικές οδηγίες για τη σχέση μας με το συρματόσχοινο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το συρματόσχοινο ζει, και στη διάρκεια του χρόνου ζωής του ωριμάζει και ‘κουράζεται’ συμμετέχοντας σε κάποιο δυναμικό σύστημα. Σαν τέτοιος οργανισμός έχει ανάγκη από όλα τα στοιχεία του για να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο του, ενώ η μόνη τροφοδοσία που ζητάει από μας, είναι η διατήρηση επαρκούς και σωστής λίπανσης.

*Για την ωρίμανση δείτε το: ‘Αντικαταστείστε το ώριμο συρματόσχοινο’